جامعه عاصی است و عصیان، آتش زیر خاکستر را ساعت 6 نمایان خواهد کرد

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است