ترجمه سوئدی

برگردان به زبان سوئدی: بیانیه ی آغاز رَوند تشکیل فدراسیون عصر آنارشیسم

BILDANDET AV FEDERATION OF ANARCHISM ERA – Swedish

16 آگوست یادداشت ها
آیا آنارشیستهای خاورمیانه آمادگی تشکیل یک اتحادیه آنارشیستی را دارند ؟ / ترجمه سوئدی

ANARKISTER FRÅN MELLANÖSTERN BÖR BILDA EN ANARKISTISK UNION

14 ژانویه یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است