ترجمه سوئدی نامه سهیل عربی

مترجم از فارسی به سوئدی : نیما گلکار

SOHEIL ARABI har startat sin torra hungerstrejk

۴ مهر اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است