تجمع همزمان کارگران آذر آب و هپکو در شهر اراک

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است