بزرگداشت اول ماه مه روز جهانی کارگر

« زمانی فرا خواهد رسید که خاموشی ما در قبر به مراتب قوی تر از سخن گفتن ما است » آگوست اشپیز از قربانیان جنبش کارگری

بزرگداشت اول ماه مه روز جهانی کارگر

۹ اردیبهشت گنجه آنارشیستی
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است