بدون طرح و برنامه انقلابی ، عمل انقلابی غیر ممکن است

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است