بازداشت شمارى از معترضین به تبعیض در استخدام در مقابل شرکت کشت و صنعت کارون

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است