بازداشت جوانان عرب بدليل شعار نويسى در شهرستان شوش

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است