اولین قتل عام کارگران شرکت کنندە در روز جهانی کارگران در کرماشان بود

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است