انوشه انصاری

نامه اي سر گشاده از طرف شاگردان و معلم مدرسه اي در منطقه ي حومه و حاشيه نشينان استكهلم به انوشه انصاري/ ركسانا تلارمي

تشویق غارت جهانی از سوی آمریکا

26 می یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است