اسید پاشی بر روی دکتر انوری

اسید پاشی زنجیره ای به صورت زنان اصفهان و حمله زنجیره ای با چاقو به باسن زنان جهرم در یک راستا هستند

اسید پاشی بر روی دکتر انوری مدیر بیمارستان ضیائیان تهران در جهت منحرف کردن افکار عمومی است

۹ آذر اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است