اخراج گروهی مهاجران افغان در زمستان از ایران ضد انسانی است

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است