اتحادیه آنارشیستها

متن مصاحبه آنارشیستهای بلاروس با اتحادیه آنارشیستها ی ایران و افغانستان که توسط رفقای آنارشیست فرانسه از روسی به فرانسوی ترجمه شده است

Nous sommes contre toutes les religions, y compris l’islam “- interview d’un membre de l’Union des anarchistes d’Iran et de l’Afghanistan

5 آوریل اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است