اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان از اعتصاب رانندگان کامیون در ایران و برزیل حمایت می کند

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است