آنارشیسم به عبارتی تغییر مدیریت دولتی به مدیریت اجتماعی است.

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است