#آنارشیستها پرچم و نام #عفرین را به سردر وزارت خارجه بلژیک زدند

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است