آتش زدن پرچم اسرائیل و آمریکا، نمایش تروریسم و توحش

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است