یادداشت ها

آنارشیستهای شاهین شهر در اینستاگرام

گفتار روز : خدا چگونه و چرا آفریده شد؟!

۲۶ تیر یادداشت ها
آنارشیستهای شاهین شهر در اینستاگرام

چرا جنبش سبز بعد از ۸ ماه رو به خاموشی گذاشت و سرکوب شد؟!

۲۲ تیر یادداشت ها
آنارشیستهای شاهین شهر در اینستاگرام

چرا شورش های شهری سرکوب شدند ؟!

۲۰ تیر یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است