یادداشت ها

در دفاع از کولبران، زندانیان اعتصابی و سیاسی، حصر شدگان، ناپدید و اعدام شدگان، محیط زیست، حقوق زنان و همه مطالبات در همه شهرها به خیابان بیائیم

در دفاع از کولبران، زندانیان سیاسی، اعدام شدگان، محیط زیست، حقوق زنان

۱۵ شهریور اخبار روز
آنارشیستهای شاهین شهر در اینستاگرام

دولتها بزرگترین تجزیه طلبان و هرج و مرج طلبان تاریخ

۲۴ مرداد یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است