یادداشت ها

رکسانا تلارمی

#همبستگی

۱۷ فروردین یادداشت ها
متن و نقاشي از ركسانا تلارمی

#مقاومت_زندگیست + نقاشی

۱۷ فروردین یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است