مدرسه آنارشیستی

يونس الشاوي

وَهمُ یقظهٍ

۲۴ اسفند مدرسه آنارشیستی
يونس الشاوي

جسدٌ ورحیل

۱۹ اسفند مدرسه آنارشیستی
يونس الشاوي

دناءهٌ أحادیه

۱۹ اسفند مدرسه آنارشیستی
يونس الشاوي

وما کان آثما ..

۱۵ اسفند مدرسه آنارشیستی
يونس الشاوي

خیبه القرون

۱۲ اسفند مدرسه آنارشیستی
شعر و موسیقی و تصویر از سیروس شاملو

ویدئو [ سرود ِعطر پونه ها ]

۵ اسفند مدرسه آنارشیستی
يونس الشاوي

دفء الربیع

۲۱ بهمن مدرسه آنارشیستی
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است