مدرسه آنارشیستی

يونس الشاوي

إطلاقیه الشکوى

۱۷ اردیبهشت مدرسه آنارشیستی
يونس الشاوي

الأمد بعید

۳ اردیبهشت مدرسه آنارشیستی
يونس الشاوي

وَهمُ یقظهٍ

۲۴ اسفند مدرسه آنارشیستی
يونس الشاوي

جسدٌ ورحیل

۱۹ اسفند مدرسه آنارشیستی
يونس الشاوي

دناءهٌ أحادیه

۱۹ اسفند مدرسه آنارشیستی
يونس الشاوي

وما کان آثما ..

۱۵ اسفند مدرسه آنارشیستی
يونس الشاوي

خیبه القرون

۱۲ اسفند مدرسه آنارشیستی
شعر و موسیقی و تصویر از سیروس شاملو

ویدئو [ سرود ِعطر پونه ها ]

۵ اسفند مدرسه آنارشیستی
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است