کریم دحیمی

بازداشت صدها تن از فعالان اهوازی درپی قیام کرامت : اسامى ۱۵۴ نفر از بازداشت شدگان

۲ اردیبهشت اخبار روز

 

 

اسامى بعضى از بازداشت شدگان(۱۵۴اسم) قیام کرامت اهواز که هویت آنها تا الان مشخص شده است

١-خدیجه نیسى از اهالى شعیبیه در بازار مرکزى اهواز در ۹ فروردین بازداشت شد

٢-عائشه نیسى ۱۹ ساله از اهالى شعیبیه در بازار مرکزى اهواز در ۹ فروردین بازداشت شد

٣-محمود بیت سیاح از اهالی آخر اسفالت در ۹ فروردین در بازار مرکزى اهواز بازداشت شد

۴-خالد مهاوى از کوى اخر اسفالت در بازار مرکزى اهواز ۹ فروردین بازداشت شد

۵-منصور تمیمى از اهالى کوى سیاحى ۱۰ فروردین در کوى کیانپارس بازداشت شد

۶-وسام سوارى  ۱۹ ساله از اهالى سپیدار ۱۰ فروردین بازداشت شد

٧-شهاب نعامى،از اهالى زویه،بازداشت ۱۰ فروردین

٨-حسن کنانى از اهالى زویه، بازداشت ۱۰ فروردین

٩-علی خسرجی ۲۳ ساله،۱۰ فروردین در بازار عبدالحمید اهواز بازداشت شد

١٠-عدنان بیانات سکینى ۳۷ ساله از اهالى کوى علوى،بازداشت در ۱۲ فروردین

١١-جمعه سوارى ۳۲ ساله از اهالى کوى علوى،بازداشت در ۱۲ فروردین

١٢-سورى ثعالبى(سوارى) ۴۷ ساله از اهالى کوى علوى، بازداشت در ۱۲ فروردین

١٣-کاظم طرفى ۴۰ ساله، از اهالى کوى گلستان، بازداشت در ۱۲ فروردین

١۴-سعید سوارى از اهالى کوى علوى(حى الثوره) در ۱۴ فروردین بازداشت شد

١۵-محمد بیانات بنی سکینی ۱۷ ساله از اهالى کوى علوى (حی الثوره) شهر در  ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ بازداشت شد

١۶-ماجد زهیری از اهالی کوی علوی(حی الثوره) در ۱۶ فروردین بازداشت شد

١٧-خانم خالدیه طرفى فرزند حمید العاصى از اهالى کمپلو شهر اهواز در ۱۵ فروردین بازداشت شد

١٨-على عبیات فرزند سمیچ از اهالى کوى علوى در ۱۶ فروردین بازداشت شد

١٩-مصطفى سوارى از اهالى کوى علوى(حى الثوره) در  ۱۶ فروردین بازداشت شد

٢٠-سجاد سواری فرزند اذیاب متاهل ۳۲ ساله از اهالی کوی علوی(حى الثوره) در ۱۶ فروردین۱۳۹۷ بازداشت شد

٢١-شاعر عرب اهوازی عبدالعال دورقى،۵۰ ساله، ساکن کانتکس شهر اهواز در ۱۶ فروردین توسط بازداشت شد

٢٢-صادق سواری ۲۳ ساله از اهالی کوى علوى(حی الثوره) در  ۱۳  فروردین بازداشت شد

٢٣-قاسم اهوازى از اهالى کوى علوى(حی الثوره)شهر اهواز در ۱۸ فروردین بازداشت شد

٢۴-عدنان خسرجى از اهالى کوت عبدالله در ۱۰ فروردین بازداشت شد

٢۵-سعد نواصرى از اهالى کوت عبدالله در ۱۰ فروردین بازداشت شد

٢۶-محمد حزبیان از اهالى کوت عبدالله ۳۶ساله در ۱۰ فروردین بازداشت شد

٢٧-محمد جلیل کنون از اهالى کوت عبدالله در ۱۰ فروردین  بازداشت شد

٢٨-اسد نواصرى از اهالى کوت عبدالله ۹ فروردین بازداشت شد

٢٩-سجاد جامعى ۲۵ سالهاز اهالى کوت عبدالله در ۱۲ فروردین بازداشت شد

٣٠-محمد فتلاوى ۲۷ سالهاز اهالى کوت عبدالله ،۱۲ فروردین بازداشت شد

٣١-صلاح بغلانى از اهالى کوى سلیچ شهر عبادان در ۱۱ فروردین بازداشت شد

٣٢-على بغلانى از اهالى کوى سلیچ شهر عبادان ،در ۱۱ فروردین بازداشت شدند

٣٣-على جنادله ۲۲ ساله از اهالى کوى بورده شهر عبادان در ۱۰ فروردین بازداشت شد

٣۴-فواد حردانی از اهالى معشور (ماهشهر)در ۱۱ فروردین بازداشت شد

٣۵–فاضل البوصبیح از اهالى معشور (ماهشهر)در ۱۱ فروردین بازداشت شد

٣۶-حسین البوصبیح از اهالى معشور (ماهشهر)در ۱۱ فروردین بازداشت شد

٣٧-ابراهیم آل بوعلی از اهالى معشور (ماهشهر)در ۱۱ فروردین بازداشت شد

٣٨-فاضل عوادی از اهالى معشور (ماهشهر)در ۱۱ فروردین بازداشت شد

٣٩-محمد البوغبیش (البوبدر) از اهالى معشور (ماهشهر)در ۱۱ فروردین بازداشت شد

۴٠-ستار آل بوصبیح از اهالى معشور (ماهشهر)در ۱۲ فروردین بازداشت شد

۴١-پیروز آل بوصبیح از اهالى معشور (ماهشهر)در ۱۲ فروردین بازداشت شد

۴٢-حمید البوغبیش (زبیدی) از اهالى معشور (ماهشهر)در ۱۲ فروردین بازداشت شد

۴٣-رضا البوغبیش از اهالى معشور (ماهشهر)در ۱۲ فروردین بازداشت شد

۴۴-مهدی آلبوغبیش از اهالى معشور (ماهشهر)در ۱۲ فروردین بازداشت شد

۴۵-نادر آل بوغبیش از اهالى شهرک طالقانى(کوره) بندر معشور در ۱۷ فروردین ۱۳۹۷ بازداشت شد

۴۶-شاعر سلمان عبیات از اهالی شهر حمیدیه در روزهاى اول اعتراضات

۴٧-على عبیداوى فرزند طالب از اهالى شهر حمیدیه در ۱۱ فروردین بازداشت شد

۴٨-على عبیداوى فرزند ورور از اهالى شهر حمیدیه در ۱۱ فروردین بازداشت شد

۴٩‏-نجم سوارى  از اهالى عین دو(سید کریم) در ۱۲ فروردین ۱۳۹۷بازداشت شد

۵٠-سید فلاح موسوی ۲۳ ساله از اهالى عین دو(سید کریم)در ۱۵ فروردین بازداشت شد

۵١-میثم علوانی ۱۹ ساله از اهالى عین دو(سید کریم)در ۱۵ فروردین بازداشت شد

۵٢-عاشور سواری از اهالى عین دو(سید کریم)در ۱۵ فروردین بازداشت شد

۵٣-عارف سواری از اهالى عین دو(سید کریم)در ۱۵ فروردین بازداشت شد

۵۴-علی سواعدی از اهالى عین دو(سید کریم)در ۱۵ فروردین بازداشت شد

۵۵-حمود سواعدی از اهالى عین دو(سید کریم)در ۱۵ فروردین بازداشت شد

۵۶-ماجد سواعدی از اهالى عین دو(سید کریم)در ۱۵ فروردین بازداشت شد

۵٧-عباس سواعدی از اهالى عین دو(سید کریم)در ۱۵ فروردین بازداشت شد

۵٨-علی دحیمی از اهالى عین دو(سید کریم)در ۱۵ فروردین بازداشت شد

۵٩-جمیل دحیمی از اهالى عین دو(سید کریم)در ۱۵ فروردین بازداشت شد

۶٠-سمعت دحیمی از اهالى عین دو(سید کریم)در ۱۵ فروردین بازداشت شد

۶١-جاسم علوانی از اهالى عین دو(سید کریم) ۱۵ فروردین بازداشت شد

۶٢-علی علوانی از اهالى عین دو(سید کریم)در ۱۵ فروردین بازداشت شد

۶٣-ماجد زهیری از اهالى عین دو(سید کریم)در ۱۵ فروردین بازداشت شد

۶۴-ایوب زهیری از اهالى عین دو(سید کریم)در ۱۵ فروردین بازداشت شد

۶۵-سید عادل موسوی از اهالى عین دو(سید کریم)در ۱۵ فروردین بازداشت شد

۶۶-مجید نیسی از اهالى عین دو(سید کریم)در ۱۵ فروردین بازداشت شد

۶٧-جواد نیسی از اهالى عین دو(سید کریم)در ۱۵ فروردین بازداشت شد

۶٨-جاسم سوارى از اهالى عین دو(سید کریم)در ۱۵ فروردین بازداشت شد

۶٩-سید رضا موسوی ۲۵ ساله از اهالى ملاشیه در ۱۷ فروردین بازداشت شد

٧٠-علی بدوی  ۲۰ ساله از اهالى ملاشیه در ۱۷ فروردین بازداشت شد

٧١-عباس سیلاوی ۲۳ ساله از اهالى ملاشیه در ۱۷ فروردین بازداشت شد

٧٢-حسین خسرجى ۱۹ ساله از اهالى ملاشیه در ۱۷ فروردین بازداشت شد

٧٣-محمد حیاوی ۲۲ ساله از اهالى ملاشیه در ۱۷ فروردین بازداشت شد

٧۴-رضا زویدات  ۲۶ ساله از اهالى ملاشیه در ۱۷ فروردین بازداشت شد

٧۵-میثم خسرجى ۲۸ ساله از اهالى ملاشیه در ۱۷ فروردین بازداشت شد

٧۶-جواد کروشاوی از اهالى ملاشیه در ۱۷ فروردین بازداشت شد

٧٧-حسین نیسی از اهالى شهر خفاجیه(سوینگرد)در ۱۷ فروردین ۱۳۹۷ بازداشت شد

٧٨-موسى خالدى از اهالى خلفیه(رامشیر)،معلم دو مدرسه مقدم و باقر العلوم شهر خلفیه در ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ توسط اداره اطلاعات بازداشت شده است. موسى خالدى فعال فرهنگى و سابقه حبس بدلیل فعالیتهاى فرهنگى و مدنى را دارد

٧٩-بازداشت نویسنده و فعال فرهنگى شهروند عرب ناصر مزرعه از اهالى شهر ابوحمیظه توسط اداره اطلاعات در ۲۰ فروردین ۱۳۹۷

٨٠-بازداشت فعال فرهنگى هادى جلالى از اهالى شهر خفاجیه (سوسنگرد) توسط اداره اطلاعات ۲۰ فروردین ۱۳۹۷

٨١-بازداشت خواننده عرب حسین استعداد(سعیداوى) ۲۴ ساله از اهالى شهر خفاجیه(سوسنگرد) توسط اداره اطلاعات ۲۰ فروردین۱۳۹۷

٨٢-فعال فرهنگى و مدنى توفیق فلاحیه از اهالى شهر خفاجیه(سوسنگرد) امروز ۲۱ فروردین توسط اداره اطلاعات بازداشت شد

٨٣-خالد طرفى از اهالى کوت عبدالله در  ۱۰ فروردین ۱۳۹۷ توسط اداره اطلاعات بازداشت شده است و تا کنون هیچ اطلاعى از او در دست نیست

٨۴-حمید حیدرى ۲۹ ساله از اهالى منطقه کیان شهر اهواز ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ توسط اداره اطلاعات بازداشت شده است

٨۵-سعید سالمى ۴۰ ساله از اهالى شهر  اهواز در ۱۶ فروردین توسط نیروهاى امنیتى بازداشت شده است

٨۶-نوجوان امیر باوى ۱۶ ساله از اهالى کوت عبدالله در ۱۰ فروردین ۱۳۹۷ توسط نیروهاى امنیتى بازداشت شده است

٨٧-عباس منابى ۳۲ ساله از اهالى کوى علوى(حى الثوره) شهر اهواز در ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ در خیابان فرحانی توسط اداره اطلاعات بازداشت شد

٨٨-احمد حمیداوی از اهالى کوت عبدالله در ۱۰ فروردین ۱۳۹۷  توسط اداره اطلاعات بازداشت شده است

٨٩-احمد حیدری ۲۶ ساله از اهالی کوى علوى(حی الثوره) در ۹ فروردین ۱۳۹۷ توسط نیروهاى امنیتى در بازار مرکزى اهواز بازداشت شد

٩٠-بازداشت یک فعال فرهنگى و کاربر فضاى مجازى بنام قاسم دحیمی ۲۴ ساله از اهالى روستاى شط العباس تابع شهر خفاجیه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷

لیست جدید از بازداشت شدگان تظاهرات قیام کرامت مردم اهواز

٩١- احمد عبیداوى فرزند شنان از اهالى شهر حمیدیه در ۱۵ فروردین توسط اداره اطلاعات بازداشت شد

٩٢-مصطفى عبیات فرزند عبدالنبى از اهالى شهر حمیدیه در ۱۵ فروردین توسط اداره اطلاعات بازداشت شد

٩٣-عباس ساعدى از اهالى شهر حمیدیه در ۱۵ فروردین توسط اداره اطلاعات بازداشت شد

٩۴- جمال نزال عبیات از اهالى شهر حمیدیه در ۱۵ فروردین توسط اداره اطلاعات بازداشت شد

٩۵- عباس نزال عبیات از اهالى شهر حمیدیه در ۱۵ فروردین توسط اداره اطلاعات بازداشت شد

٩۶- مرتضى منصورى فرزند عبدالله،۱۵ ساله، از اهالى منطقه ملاشیه در غرب جنوب غرب شهر اهواز در ۱۷فروردین توسط اداره اطلاعات بازداشت شد

٩٧- خانم لیلا بروایه شهروند عرب که در شهر تهران ساکن مى باشد و در روزهاى اعتراضات در اهواز ۱۶ فروردین بازداشت شد

٩٨-هادى عفراوى از اهالى کوى علوى(حى الثوره) شهر اهواز ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ توسط اداره اطلاعات بازداشت شد.

٩٩-رسول بترانى ۲۸ ساله از اهالى کوى علوى شهر اهواز در ۲۲ فروردین بازداشت شد

١٠٠-صادق بترانى ۲۹ ساله از اهالى کوى علوى شهر اهواز در ۲۲ فروردین بازداشت شد

١٠١-على حیدرى ۲۸ ساله از اهالى کوى علوى(حى الثوره) شهر اهواز در ۱۵ فروردین بازداشت شد

١٠٢-عباس حیدرى ۱۸ ساله از اهالى کوى علوى(حى الثوره) شهر اهواز در ۱۵ فروردین بازداشت شد

١٠٣-نوح بترانی – ۱۶ ساله – بازداشت شده در ۲۲فروردین – منتقل شده به زندان فجر اهواز – محل بازداشت: شهر اهواز

١٠۴-على سوارى ۴۵ ساله از اهالى کوى علوى شهر اهواز ، ۲۵ فروردین بازداشت شد

١٠۵-رزاق سوارى ١٣ ساله متولد ۱۳۸۴ فرزند علی سوارى (١٠۴) از اهالى کوى علوى شهر اهواز  در ۲۵ فروردین بازداشت شد

١٠۶- سرتیب سوارى از اهالى کوى علوى اهواز در ۲۵ فروردین بازداشت شد

١٠٧- میلاد سوارى ۲۵ ساله  از اهالى کوى علوى در ۲۴ فروردین بازداشت شد

١٠٨-محمد حمادى فرزند صاحب ۱۷ ساله، از اهالى کوى علوى (حی الثوره) شهر اهواز ،۲۴ فروردین توسط قرارگاه ابو الفضل اطلاعات سپاه بازداشت شد

١٠٩-حبش سوارى ۲۱ ساله فرزند غازی از اهالى کوى علوى (حی الثوره) شهر اهواز ،۲۴ فروردین توسط قرارگاه ابو الفضل اطلاعات سپاه بازداشت شد

١١٠-حسن بوعذار ۳۶ ساله فرزند کاظم از اهالی ملاشیه در جنوب غربى شهر اهواز در ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ توسط اداره اطلاعات بازداشت شده است.

١١١-عبدالله زرگانی ۲۹ ساله،متاهل، از اهالى کوى خشایار/العزیزیه شهر اهواز در ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ توسط اداره اطلاعات بازداشت شد

١١٢-حسین باوى

١١٣-عبدالله باوى

١١۴-یوسف زرگانى

١١۵-ولید سوارى فرزند سودى

١١۶-على محمد پور

١١٧-رضا فریسات فرزند حمود

١١٨-فرید ناصرى

١١٩-هادى جلالى

١٢٠- علیرضا شریفى

١٢١-عباس عبیات

١٢٢-سید صالح طالقانى

١٢٣-صادق فرادى پور

١٢۴-صلاح مزرعه

١٢۵-حمید سوارى

١٢۶-على سلیمانى

١٢٧-تیمور زاکرى

١٢٨-مصطفى ناصرى

١٢٩- حسین ناصرى

١٣٠- محمد ابو الفتحی

١٣١-عقیل علوانى زاده

١٣٢- موسى سوارى

١٣٣-علیرضا معربى

١٣۴-حافظ عبد کنعانی ۳۱ ساله از اهالى کوى پردیس ۲ شهر اهواز در ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ توسط قرارگاه ابوالفضل العباس اطلاعات سپاه بازداشت شد

١٣۵-سعید نعمتى از اهالى ملاشیه معلول ذهنى و ناشنوا در ۱۵ فروردین بازداشت شده است

١٣۶-شیخ فائز مندائى(صابئى) از اهالى شهر خفاجیه(سوسنگرد) امروز ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ توسط قرارگاه ابوالفضل تابع اطلاعات سپاه در محل کارش بازداشت شد

١٣٧-مهدی عبیات ۱۵ ساله از اهالى شهر حمیدیه غرب شهر اهواز بدلیل فعالیت در فضاى مجازى در رابطه با اعتراضات در هفته گذشته بازداشت شد.

١٣٨-عادل حمودى

١٣٩-شاعر عباس حویزاوى

١۴٠-مصطفى حسین سوارى

١۴١-زامل حیدرى فرزند جابر

١۴٢-حسین عتابى فرزند علی

١۴٣-ناهى شریفى

١۴۴- جمال شریفى

١۴۵-سجاد زهیرى

١۴۶-ناجى زهیرى

١۴٧-حسین منبوهى

١۴٨-ماجد سوارى فرزند اسماعیل

١۴٩- سید ریحان موسوى

١۵٠-مسعود ناصرى فرزند فاخر

١۵١-محمود البوحمدى

١۵٢-نوجوان ۱۴ ساله مهدى حیدرى فرزند محمد از اهالى کوى علوى(حی الثوره) شهر اهواز، در ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ بازداشت شده است و اخیر به زندان فجر اهواز (کانون نوجوانان) منتقل شده است.

١۵٣-عباس (مسعود) حردانى ،۲۶ساله،از اهالى کوى گلستان شهر اهواز در ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ بدلیل شرکت در تظاهرات #قیام_کرامت توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده است

١۵۴-۳۰ فروردین؛سعید فاخر نسب،متولد ۱۳۴۳، یکى از فعالان فرهنگى عرب، معلم و بازنشسته آموزش وپرورش و رئیس سابق اداره آموزش و پرورش شهر فلاحیه(شادگان)ساکن کمپلو توسط اداره اطلاعات اهواز بازداشت شد

 

کریم دحیمی

فعالان حقوق بشر اهوازی با انتشار لیست بخشی از بازدشت شدگان، اعلام کرده اند که شمار بازداشتیها از مرز ۵۰۰ تن می گذرد. دستگاه اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با تهدید و ارعاب خانواده های بازداشت شدگان سعی دارد تا از انتشار هرگونه خبر درباره بازداشت شدگان اهوازی ممانعت کند.

طی روزهای گذشته خانواده های بازداشت شدگان احوازی با حضور دربرابر ساختمان استانداری و دفاتر نمایندگان مجلس از آنها خواستند تا اطلاعی نسبت به سرنوشت فرزندانشان بدهند و خواستار آزادی سریع زندانیان سیاسی احوازی شدند.

 

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

 

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

 

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرام

https://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

 

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است