پیشنهاد تجمع اعتراضی در داخل و خارج از کشور در حمایت از آرش صادقی و دیگر زندانیان اعتصابی

    تجمع اعتراضی در حمایت از آرش صادقی مادران، برادران و خواهران مان تصمیم گرفته اند در حمایت از خواسته های برحق آرش صادقی که در هفتادمین روز اعتصاب قهرمانانه اش … ادامه خواندن پیشنهاد تجمع اعتراضی در داخل و خارج از کشور در حمایت از آرش صادقی و دیگر زندانیان اعتصابی