آنارشیستها در انتخابات دولتها شرکت نمی کنند

19 فوریه یادداشت ها

آنارشیستها مانند هر حرکت دیگری ، فقط موضع سیاسى خودشان را روشن می کنند و آن اینست که آنارشیستها در انتخابات دولتها شرکت نمی کنند و طبیعتا نه در این انتخابات و نه هیچ انتخابات دیگری ِنیز شرکت نمی کنند ، زیرا به سیستمی اعتقاد داریم که خود گردان و خودمختار است که توسط مردم اداره می شود و ربطی به فرم اداره دولت ها ندارد.

دموکراسی غیر مستقیم یا دموکراسی نماینده گی مرسوم در غرب نیز در واقع غیر دموکراتیک بوده و دموکراسی مستقیم ، دموکراسی واقعی است.در دموکراسی مستقیم شهروندان باید مستقیماً و نه از طریق نمایندگان خود در ایجاد قوانین و سیاستها مشارکت داشته باشند.


به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است