مطلب دریافتی

از سرکرده های داعش خمینی ایسم در اروپا!

۱۱ بهمن مقالات

دول تشکیل دهنده مرکزیت سرمایه داری جهانی، غرب و آمریکا بمنظور بجا انداختن طرحهای امپریالیستی خویش در عرصه جهانی و بویژه در منطقه خاورمیانه در تدارک آرایش قوای نظامی-تشکیلاتی خود میباشند. حرکت بسوی یک جنگ عمومی نیازمند به یک شبکه بندی لازم از دولتهای منطقه میباشد. در این رابطه، امریکا و شبکه امپریایسم غرب (ناتو) برای منزوی ساختن شبکه امپریالیستی رقیب  یعنی روسیه/چین، در تلاش جداسازی رژیم اسلامیستی ایران از این پیکربندی نظامیست.
جهان سرمایه داری  به نیکی میداند که  رژیم ددمنش و تئوکراتیک در ایران بااتکا به مثلث قدرت دولت-سرمایه-اسلامیسم ( پاسخ فاشیستی پیرامون اسلامی به بحرا سرمایه داری خویش) غنچه به گل نشسته داعش نوع شیعه (خمینیسم) در جامعه بحران زده ایران میباشد: تودهای کارگر، زحمتکش و مردم بطور کلی هزینه سنگینی به این نظم مشخص دولت-سرمایه-اسلامیسم پرداخته اند: غلبه ایدولوژیک و قهرآمیز اسلامیسم، این انگل تاریخ و جامعه خاورمیانه، بر جنبش کارگری ایران در ۱۹۷۹-۱۹۸۰، عملا  کل منطقه را به ورطه کشت وکشتارهای جمعی، جنگ، بی خانمانی/آوارگی توده ها سرازیرنمود، و سرانجام با تحریک عربستان( رقیب امپریالیستی خود در مطقه)، پاکستان، امریکا و شرکا به پاگیری جنبش فاشیست وار  اسلامیسم در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان یاری رساند.
شرکای غربی اسلامیسم (داعش) در ایران از تمامی جنایتهای این رژیم تاریخی-اجتماعی متعفن دقیقا مطلع هستند. ولی منافع سرمایه دارانه و طرحهای خانمان برانداز و تبهکارانه امپریالیستی اشان حکم کسب وکار  را در راس برنامه عمل انها قرار میدهد. بدون تردید، جهان سرمایه داری جنایت کار و تبهکار از ذات ددمنش و حقیقی اسلامیسم (داعش خمینیسم) بخوبی باخبرست.

صمد نابدیل

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است