اینجا خاورمیانه است

جاییکه از سویى فاشیسم یهودى و فاشیسم اسلامى مردم عادى را به گروگان گرفته و با سلاح ساخت فاشیسم سرمایه دارى قتل و عام میکند و از سویى دیگر به جرم خاورمیانه اى بودن پس از فرار بسوى آرامش گرفتار فاشیسم اروپایى میشوند.
اینجا خاورمیانه است با تاولهاى چرکین فاشیسم. اینجا هر چه بخواهید از فاشیسم هست: یهودیت، مسیحیت، اسلام، سرمایه دارى، اروپایى، قومى و نژادى.
اینجا جاییست که کودکان بجاى بازى در دشت و دمن و یا درس خواندن در مدرسه در مراسم اعدام حاضر میشوند، یا بنام جلاد و یا بنام تماشاچى.


فاشیسم دینى منطقه را ویران کرده، منطقه ثروتمندى که عایدى مردمش جنگ است و فقر و سودش براى چپاولگر غربى و شرقى.

پس از دست رفتن نیمى از خانواده به امید ارامش راهى اروپا میشوى ولى زهى خیال باطل که فاشیسم اروپایى انتظارت را میکشد که تو خاورمیانه اى هستى و تروریست و متجاوز.

با خود مى اندیشى که خود و خانواده ات مورد تجاوز قرار گرفتى و نیمى از خانواده ات بدست فاشیستهاى اسلامى قتل و عام شدند و حالا خودت به همان متهمى؟!


اینجاست که کودک خردسالت باید تسکینت دهد که شاید یک روز بهتر خواهد آمد.

روزى که خاورمیانه از چنگال فاشیسم مذهبى و سرمایه دارى بین المللى رهایى یابد. 

ولى تا آن روز چه کودکان و زنان و مردانى که جان شیرین و زیبایشان تباه خواهد شد.

اینجا خاورمیانه است، دنیایى غریب و مغموم

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است