اسلامیسم حاکم بر ایران و توده ایهای(رفورمیستهای) سرمایه طلب دولتی

26 دسامبر مقالات

مصاحبه بی سابقه با یکی از اعضای قدیمی حزب توده!
مصاحبه بی سابقه با یکی از اعضای قدیمی حزب توده دکتر آشتیانی خواهر زاده نیما یوشیج درباره مارکسیسم -…

غلت اندشی، به خطا رفتن و به بن بست رسیدن، تاریخا جزئی جدایی ناپذیریست در پروسه پراتیک عمل کرد جریانات و گرایشات انقلابی منتج و متصل به حرکات کارگری؛ اما چنین جریاناتی از همان لحظه نطفه گیری ملزم به تلفیق اس و اساس هستی تشکیلاتی، سیاسی و پلاتفورمیک خود هستند با واقعیت تاریخا عینی منافع طبقاتی پرولتاریای نزدیک و دور (بومی/بین الملی ): تلاش تئوریک و عملی این گونه جریانات کارگری -کمونیستی تدوین یک چشمانداز انقلابی است، بمنظور فرارفتن از نظم موجود تولید کاپیتالیستی و گسستن کامل از ساختار طبقاتی جوامع موجود .
تمامی جریانات رفرمیستی بازمانده از انترناسیونال دوم (احزاب سوسیال -دموکرات پس مانده از جنگ جهانی اول ) و انترناسیونال سوم ( احزاب کمونیست استالینیزه شده بعد از شکست انقلاب اکتبر ) دیگر ماهیت و کنش کارگری -انقلابی، ماهیت ضد سیستم کاپیتالیستی، نداشته و ندارند. این جریانات چه در حوزه بومی و یا جهانی بخشی از ماشین سیاسی سیستم کاپیتالیستی موجود میباشند: در تقسییم کار الیت سیاسی طبقات حاکمه، ” جریانات رفرمیستی بمثابه چپ کاپیتالیستی(بورژوازی ) نقش ویرانگر کنترل و به بیراهه کشیدن جنبشهای سیاسی -اجتمائی را به صورت پلاتفورمیک در برنامه عمل خود منظور نموده اند: بازسازی و رفورم برای گردش انباش سرمایه راز هستی این نیروهای سیاسی است و بس.
حزب توده و جریانات وابسته به آن یا برونزده از آن( تمامی حامیان و میلیتانتهای سرمایه دارای دولتی) هرگز برای یک چشمانداز کمونستی -انقلابی مناسب نبودند بلکه همیشه و کاملا بر ضد چنین گرایشا تی(کارگری -کمونیستی) بصورت نظری، عملی و بصورت مستند, تاریخ سازی نمودهاند. از همین رو ایدئولوگهای نظم موجود همچو آشتیانیها همه ازیک جنس و تبارند؛ سرکوبگران ایده حرکت و چشمانداز کمونیستی -انقلابی تودهای کارگر و در این ره گذر وابسته به مثلث (خاص خاورمیانه ) قدرت یعنی دولت -سرمایه -اسلامیسم میباشند.

صمد نابدیل

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است