اسلامیسم حاکم بر ایران و توده ایهای(رفورمیستهای) سرمایه طلب دولتی

۵ دی مقالات

مصاحبه بی سابقه با یکی از اعضای قدیمی حزب توده!
مصاحبه بی سابقه با یکی از اعضای قدیمی حزب توده دکتر آشتیانی خواهر زاده نیما یوشیج درباره مارکسیسم -…

غلت اندشی، به خطا رفتن و به بن بست رسیدن، تاریخا جزئی جدایی ناپذیریست در پروسه پراتیک عمل کرد جریانات و گرایشات انقلابی منتج و متصل به حرکات کارگری؛ اما چنین جریاناتی از همان لحظه نطفه گیری ملزم به تلفیق اس و اساس هستی تشکیلاتی، سیاسی و پلاتفورمیک خود هستند با واقعیت تاریخا عینی منافع طبقاتی پرولتاریای نزدیک و دور (بومی/بین الملی ): تلاش تئوریک و عملی این گونه جریانات کارگری -کمونیستی تدوین یک چشمانداز انقلابی است، بمنظور فرارفتن از نظم موجود تولید کاپیتالیستی و گسستن کامل از ساختار طبقاتی جوامع موجود .
تمامی جریانات رفرمیستی بازمانده از انترناسیونال دوم (احزاب سوسیال -دموکرات پس مانده از جنگ جهانی اول ) و انترناسیونال سوم ( احزاب کمونیست استالینیزه شده بعد از شکست انقلاب اکتبر ) دیگر ماهیت و کنش کارگری -انقلابی، ماهیت ضد سیستم کاپیتالیستی، نداشته و ندارند. این جریانات چه در حوزه بومی و یا جهانی بخشی از ماشین سیاسی سیستم کاپیتالیستی موجود میباشند: در تقسییم کار الیت سیاسی طبقات حاکمه، ” جریانات رفرمیستی بمثابه چپ کاپیتالیستی(بورژوازی ) نقش ویرانگر کنترل و به بیراهه کشیدن جنبشهای سیاسی -اجتمائی را به صورت پلاتفورمیک در برنامه عمل خود منظور نموده اند: بازسازی و رفورم برای گردش انباش سرمایه راز هستی این نیروهای سیاسی است و بس.
حزب توده و جریانات وابسته به آن یا برونزده از آن( تمامی حامیان و میلیتانتهای سرمایه دارای دولتی) هرگز برای یک چشمانداز کمونستی -انقلابی مناسب نبودند بلکه همیشه و کاملا بر ضد چنین گرایشا تی(کارگری -کمونیستی) بصورت نظری، عملی و بصورت مستند, تاریخ سازی نمودهاند. از همین رو ایدئولوگهای نظم موجود همچو آشتیانیها همه ازیک جنس و تبارند؛ سرکوبگران ایده حرکت و چشمانداز کمونیستی -انقلابی تودهای کارگر و در این ره گذر وابسته به مثلث (خاص خاورمیانه ) قدرت یعنی دولت -سرمایه -اسلامیسم میباشند.

صمد نابدیل

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است