کارتونی از بابک معصومی

کارتون: زنان و « طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده»

۴ اردیبهشت مدرسه آنارشیستی
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است