احمد پوری

کوبانی یک امکان بالقوه و یک پتانسیل نهفته برای ساختن دنیایی انسانی است!

9 اکتبر مقالات

کوبانی یک امکان بالقوه و یک پتانسیل نهفته برای ساختن دنیایی انسانی است!


کوبانی برای انسانهای مترقی از هر جناح و دسته جنگ زندگی با اهریمنان و پیام آوران مرگ است… کوبانی گوشه کوچکی از کمون پاریس یا اسپانیای 1936 و مقاومت تمامی نیروهای مترقی در مقابل فاشیسم فرانکو را نشان می دهد… متاسفانه در شرایطی که دیگر چپ متحد نیست و در میدان ایدئولوژیک هنوز از زیر بار ضربات سهمگین تئوریهای نئولیبرالی و پست مدرنیستی کمر راست نکرده است… اقدامات شجاعانه گریلا هایpkk در پیوستن به مبارزان کوبانیypg,ypj , و ورود چپها و آنارشیستهای ترکیه به میدان جنگ برای دفاع از کوبانی برای تمامی انسانهای مترقی غرور انگیز و امید آفرین است
چرا هر روز جوانان بیشتری زندگی و دانشگاه خود را رها می کنند و به جایی می روند که متخصصین استراتژیست آمریکائی می گویند مرگ کوبانی فرارسیده و برای ما مسئله مهمی نیست

در شرایطی که اعتلاف 40 کشور باهم می خواهند مراسم تدفین مبارزان کوبانی را سازماندهی کنند در خیلی از شهرهای جهان شعار زنده باد کوبانی گسترش می یابد! هواداران کوبانی پیام آنها را هر روز رساتر از قبل به گوش جهانیان می رسانند!

مقاومت کوبانی پرده های توهم امپریالیسم حقوق بشری را پاره می کند

کوبانی یک رویای بالای ابرها و جدا از واقعیت عینی زمینی نیست

کوبانی با تمام ضعفها و کمبودهایش در زمین واقعی دارد به نقطه جذب و اتحاد جوانان آرمانگرای سوسیالیست و مترقی تبدیل می شود… زیرا به انسانی ترین شیوه ممکن به میدان عمل و اشتباه و اصلاح نواقص و ضعفهای تئوریهای رهایی بخش تبدیل شده است. کوبانی یک ایده آل و آرزوی مقدس نیست … یک واقعیت عینی است با تمام مشکلات و نواقص خود، برای حل مسائل موجود از خرد جمعی و ابتکارات جمعی یاری میگیرند… با تداوم مقاومت در کوبانی، تنها لشگریان جهل و جنایت داعش ضربه نمی خورند، بیشتر و ممهتر از آن پرده دروغها و توطئه های امپریالیسم حقوق بشری دریده می شود! بالاتر از همه اینها مقاومت برای ساختن جامعه ای انسانی و عاری از خرافات و استعمار و استثمار، همبستگی و همدلی و خلاقیت توده ها را ببار می نشاند.

اگر کوبانی چند ماه دوام بیاورد
پنانسیل نهفته و ارزشهای دمکراتیک و مردمی کوبانی همبستگی بین المللی را بسوی کوبانی روان خواهد کرد! اگر یک نقطه سوسیالیستی واقعی در جهان کمی جان بگیرد میلیونها انسان ناراضی از شرایط موجود همبستگی خود را به طرق مختلف نشان خواهند داد.کوبانی با ضعف و با توانش، با افت و خیز به بسوی قله های ناشناخته ای از ارزشهای انسانی در منطقه حرکت می کند. برای جوانانی که ارتجاعی ترین افکار را دارند وقتی رادیکالیزه می شوند ده ها نیروی بنیادگرای مذهبی هست که استعدادهای ناشناخته جنایتکارانه خود را در آن سازمانهای تروریستی پروش دهند!… ولی برای جوانان مترقی فعلا چنین آلترناتیوی وجود ندارد!. پتانسیل نهفته کوبانی درست در همین جاست که آلترناتیوی جدید به جوانان ارائه میکند … که برای تاریخ ماندگار خواهد شد… اگر مقاومت و خلاقیت در کوبانی چند ماه بیشتر دوام بیاورد.
کوبانی یک امکان بالقوه و یک پتانسیل نهفته برای ساختن دنیایی انسانی است! اگر چهل کشور عضو جبهه اعتلاف ضد کوبانی و دمکراسی. راه همبستگی بین المللی جوانان مبارز و سوسیالیست را برای پیوستن به کوبانی سد نکنند و بگذارند کوبانی برای چند ماه دیگر دوام بیاورد.در آنصورت نتایج عینی و انوار خورشید مقاومت کوبانی با نمایان کردن ابعاد خلاقیت و سازندگی این پتانسیل اجتماعی، چشمهای جهانیان را خیره خواهد کرد!

به این نور تن بسپارید،
+++++++++++++
این متن از دو نوشته مختلف از احمد پوری به عاریت گرفته شده است، برای پیوست به عکس منتشر شده بسیار حائز اهمیت در شرایط کنونی‌:

از راست به چپ: چریک کمونیست، چریک آنارشیست، چریک پ ک ک

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است