در ادامه مقاومت خلق کوبانی اعضای آنارشیست های DAF نیز به آنها پیوسته اند

3 اکتبر اخبار روز

اعضای DAF رو به هر کسی‌ که خودش را انقلابی خطاب می‌کند این فراخوان را داده اند: هر گلوله ای که به سمت کوبانی شلیک شود باید حس کنیم به سوی ما شلیک شده است، و کوبانی را باید محافظت کرد

در هدف محافظت از کوبانی، در طول مرز به مسافت ۲۵ کیلومتر پاسداری و نگهبانی همچنین در نقات مختلف سازمان و محافظین نیز حضور دارند، جوانان عضوDAF نیز همچون آنها هستند،

در طول ۶ روزی که A. Melik; Yalçın از اعضایDAF به آکسیون نگهبانی از مرز پیوسته اند،مقاومت کوبانی را همچون مبارزه فرودستان میدانند،و به همین علت به آکسیون نگهبانی از مرز کوبانی پیوسته اند

گروه داعش از مبارزین آزادی شکست خواهد خورد.در کوبانی رفقایی که در حال مقاومت هستند میراث داران کاوه در برابر ضحاک هستند. یالچین Yalçın می‌گوید. ما نیز تا به انتها در کنار رفقایمان این راه را خواهیم رفت، و ادامه میدهد که، آکسیون‌های محافظتی برای زندگی‌ کمونی از نگاه ما بسیار مهم است و تجارب متقبل بسیاری کسب کرده ایم

آیدین Aydın هم می‌گوید،هر کس که به خود انقلابی می‌گوید هر سیلی‌ یا گلوله آای که در کوبانی پرتاب میشود را باید پرتاب شده به سوی خود تلقی‌ کند و فراخوان باید به مقاومت کوبانی پیوست را از همان ابتدا به همه داده است

پاینوشت : ترجمه فارسی از زبان ترکی

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است