پیدا کنید تفاوت ها را /مرگ بر طالبان، چه کابل چه تهران

مرگ بر داعش، چه عراق و شام چه تهران

۴ تیر اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است